Přihlášení /  Přihlásit se:   
Zavoláme vám

Volejte: +420 222 231 000

nebo +420 724 021 765

Vyhledávání kandidátů

 
 
Typ profilu
Použijte Ctrl (Command pro Mac), můžete vybrat více
Vyčistit

Podmínky

Podmínky použití internetových stránek

Tyto stránky jsou vlastněny, provozovány a podporovány společností ICT Recruitment s.r.o. Návštěvou stránek www.ictrecruit.com, nebo stránek přidružených, tímto souhlasíte a přijímáte tyto podmínky. Potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a že souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni a podrobíte se všem platným zákonům a směrnicím. Potvrzujete, že budete tyto stránky používat pouze v souladu s těmito podmínkami a to odpovídajícím a legálním způsobem. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím, nepoužívejte tyto stránky. Tyto stránky jsou určeny především pro potřeby občanů České republiky a fyzických osob usazených na území České republiky (fyzickými osobami usedlými v České republice) a podléhajících zákonům České republiky. Pokud by byly tyto stránky používány občany a osobami jiných zemí, nebo z jiných míst než je Česká republika, pak tak budou činit na jejich vlastní riziko.

Upozornění
Informace na těchto stránkách jsou zveřejňovány v dobré víře, ale ICT Recruitment s.r.o nemůže zaručit jejich úplnost a přesnost. ICT Recruitment s.r.o nepřejímá žádnou odpovědnost směrem k Vám, nebo k třetí straně, za případné omyly či opomenutí. ICT Recruitment s.r.o. může na těchto stránkách změnit, aktualizovat nebo odstranit jakoukoliv informaci bez předchozího upozornění.

ICT Recruitment s.r.o nezaručuje, že nedojde k přerušení možnosti užívání těchto stránek, nebo že budou bez chyb, nebo že jakékoliv informace či jiný materiál dostupný na těchto stránkách nebude obsahovat viry či jiné škodlivé prvky.

ICT Recruitment s.r.o neodpovídá jakékoliv straně za škody jakéhokoliv druhu vztahující se k použití nebo neschopnosti použití těchto stránek za jakékoliv opomenutí, přerušení, chyby, počítačové viry, zpoždění provozu či přenosu ani za jakoukoliv jinou náhradu škody ve vztahu k použití těchto internetových stránek, nebo jiných hyperlinkových internetových stránek. ICT Recruitment s.r.o. si jako výhradní distributor stránek vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit přístup na tyto stránky jak Vám, tak třetí straně.

Tyto stránky jsou poskytovány na základě „jak existuje" a „jak je k dispozici". ICT Recruitment s.r.o nezaručuje ani se nezavazuje pokud jde o dostupnost, použití, platnost, přesnost, obsah stránek nebo odkazy na jiné stránky na nebo z těchto stránek. Jakýkoliv materiál stažený nebo získaný prostřednictvím těchto stránek je získán na Vaše vlastní riziko a uvážení a Vy jste výhradně odpovědní za jakékoliv škody na Vašem počítačovém systému nebo ztrátě dat vyplývajících ze stahování jakéhokoliv materiálu, nebo použití těchto stránek.

ICT Recruitment s.r.o. nezaručuje vhodnost informací, produktů a služeb na těchto stránkách pro jakýkoliv účel. Za použití těchto stránek přebíráte veškerou odpovědnost a riziko výhradně Vy.

Duševní vlastnictví
Internetová adresa www.ictrecruit.com, logo ICT Recruitment s.r.o. a všechny související a úřední názvy, návrhy značek a sloganů jsou ochrannými nebo obchodními známkami ICT Recruitment s.r.o. Všechny ostatní názvy, loga a všechny související produkty a obchodní názvy, návrhy značek a sloganů použitých na těchto stránkách jsou ochrannými nebo známkami jejich majitelů. Jmenovitě nesmíte používat ochranné známky ať obrazové nebo slovní: (1) jako celek jako část Vaší vlastní ochranné známky nebo loga; (2) způsobem, který může způsobit záměnu; (3) pro identifikaci produktů či služeb, ke kterým se nevztahují; (4) pro vyjádření podpory produktů či služeb, ke kterým se nevztahují; nebo (5) jakýmkoliv způsobem, který by způsoboval nebo mohl způsobit škodu dobrému jménu ICT Recruitment s.r.o. nebo jeho ochranné známce.

Všechna práva máme zaručena. Přístup na stránky Vám neuděluje jakoukoliv licenci na práva duševního vlastnictví ICT Recruitment s.r.o. nebo třetí strany. Neautorizované kopírování, zobrazování nebo jiné používání jakéhokoliv obsahu těchto stránek může být považováno za porušení českého práva. Nicméně, tímto je Vám uděleno povolení k přístupu do celého obsahu těchto stránek, nebo jejich částí, avšak pouze pro Vaše osobní, nekomerční užití, prohlížení a prohledávání těchto stránek, nebo objednávání produktů či služeb z těchto stránek. Toto výslovné povolení automaticky pozbývá platnosti, pokud porušíte jakoukoliv z výše uvedených podmínek.

Autorské právo ke všem zprávám, diapozitivům, fotografiím, zobrazením a dalšímu materiálu na těchto stránkách náleží ICT Recruitment s.r.o. nebo jejích dodavatelům. Stahování, kopírování nebo tisk těchto internetových stránek nebo informací na nich uvedených je možný pouze po udělení předchozího písemného souhlasu společností ICT Recruitment s.r.o.; toto omezení se nevztahuje na stahování, kopírování nebo tištění jakýmkoliv způsobem pro dokončení informační poptávky o dostupnosti jak produktů, tak služeb.

Můžete si načíst (logickým kanálem - link) domovskou stránku (home page) těchto stránek, ale nejste oprávněni zasahovat do našich stránek (deep linking) nebo používat rámce (frames), takovým způsobem, že by se omezila úplnost a kompletnost zamýšleného využití těchto stránek. Nejste oprávněni použít tato práva nebo jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k těmto stránkám bez předchozího písemného souhlasu ICT Recruitment s.r.o.

Třetí strany
Odkazy na těchto stránkách na jakékoliv produkty, služby, postupy, obchodní jména, ochranné známky nebo jiné informace třetích stran nevyjadřují nebo nezakládají Vaši podporu, sponzorování nebo doporučení ze strany ICT Recruitment s.r.o. Stránky www.ictrecruit.com mohou obsahovat hyperlinky (hypertextové odkazy) na internetové stránky třetích osob, ale ICT Recruitment s.r.o. se nezaručuje za žádné další internetové stránky, které můžete případně najít prostřednictvím těchto stránek. ICT Recruitment s.r.o. není odpovědná za dostupnost internetových stránek třetích stran. Internetové stránky třetích stran propojené na nebo z těchto stránek jsou nezávisle řízeny a udržovány těmito třetími stranami a nejsou pod kontrolou ICT Recruitment s.r.o. Použití propojených stránek podléhá podmínkám a ustanovením, které si vyhradil provozovatel každé z propojených stránek. ICT Recruitment s.r.o. v takovém případě není odpovědná za jakékoliv ztráty nebo škody, jakkoliv způsobené, v souvislosti s použitím jakýchkoliv propojených internetových stránek a Váš přístup na jakékoli propojené stránky je výhradně na Vaše vlastní riziko. ICT Recruitment s.r.o. nekontroluje informace na takových internetových stránkách.

Vezměte na vědomí, že spojení s jinými stránkami, které nejsou řízeny ICT Recruitment s.r.o., je výhradně pro Vaše pohodlí či potřebu. ICT Recruitment s.r.o. není odpovědná za žádné produkty, služby, postupy, úřední názvy, ochranné známky nebo další informace poskytované třetími stranami. Použití takových internetových stránek je na výhradní riziko uživatele.

Prohlášení o ochraně údajů
Pro podrobnosti, jak můžeme použít údaje, které ICT Recruitment s.r.o. od Vás získá, si prosím prohlédněte náš dokument PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.

Prosíme, neposílejte žádné důvěrné nebo chráněné informace, jako jsou prospekty, souhrny vědomostí (know-how) nebo technologie. Jestliže tak uděláte, ICT Recruitment s.r.o. získá neomezené právo takové údaje použít pro jakýkoliv nebo všechny účely a to bez jakékoliv možné kompenzace pro odesílatele.

Je zakázáno posílat nebo přenášet na nebo ze stránek jakýkoliv nezákonný, výhružný, hanebný, pomlouvačný, pornografický nebo rouhavý materiál, nebo jakýkoliv jiný materiál, který může založit občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost.

Vaše odpovědnost
Musíte zabezpečit všechny prostředky identifikace, které Vám ICT Recruitment s.r.o. opatřuje za účelem využívání (používání) služeb na těchto stránkách. Při používání těchto stránek musíte dodávat správné a nikoliv zavádějící údaje.

Změny
ICT Recruitment s.r.o. může změnit nebo upravit, odebrat nebo dočasně či trvale pozastavit obsah těchto stránek jako celku nebo jejich částí, a to kdykoliv bez předchozího upozornění. Souhlasíte, že ICT Recruitment s.r.o. neodpovídá Vám ani jakékoliv třetí straně za jakékoliv úpravy (modifikace), pozastavení, odstranění nebo přerušení obsahu stránek.

Další informace
Přístupem na stránky souhlasíte, že právní předpisy České republiky jsou aplikovány na všechny případy týkající se použití těchto stránek. Dále souhlasíte, že jakékoliv soudní spory jsou podřízeny výhradní pravomoci soudů České republiky.

Zašlete svoje CV

Přiložit CV
(Povolená velikost souboru je 5 MB a typy souborů jsou: doc, docx, txt, pdf, rtf, xls)

Hledání práce

 
 
 
Typ práce
Použijte Ctrl (Command pro Mac), můžete vybrat více
 
Plat
Použijte Ctrl (Command pro Mac), můžete vybrat více
Vyčistit
ICT Recruitment s. r. o.
Company No: 27363210
Recruitment web design by www.recruiterweb.co.uk